Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Η Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Μ.Γ.Ψ.) του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας παρέχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες υπό την εποπτεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ.

Απευθύνεται σε:

  • ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος,

  • ψυχιάτρους,

  • παιδοψυχιάτρους,

  • ειδικευόμενους ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους και

  • σε ψυχιατρικούς κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχιατρικούς νοσηλευτές (που εργάζονται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας που παρέχουν κλινικό – ψυχοθεραπευτικό έργο).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες (Γ.Ψ) ολοκληρώνεται σε τρία (3) έτη.

Το πρώτο έτος παρέχει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση και τα δύο (2) τελευταία κλινική ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, με  ψυχοθεραπευτική ανάληψη οκτώ (8) κλινικών περιπτώσεων με ατομική και ομαδική εποπτεία.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κλινικά περιστατικά της Μ.Γ.Ψ. υπό εποπτεία, για την κλινική ψυχοθεραπευτική τους εκπαίδευση.

Η Μ.Γ.Ψ. χορηγεί:

α) Βεβαίωση Παρακολούθησης, για κάθε έτος σπουδών, μετά από επιτυχή παρακολούθηση, .

β) Πιστοποιητικό Σπουδών στις Γ.Ψ., μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

Η προαγωγή από το ένα έτος στο άλλο γίνεται μετά από Αξιολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών, μετά από αίτησή τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κούλης Στέφανος

Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε Πάτρας,

τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών.


Εκτύπωση   Email